ચિત્ર પરથી માઈક્રોફ્રિકશન વાર્તાઓ – અક્ષરનાદ પર

http://www.aksharnaad.com/2016/08/18/micro-fiction-from-picture-2/ Story no - 33 from Gopal Khetani

મંગલમય પ્રભાત

મેલાં અને ઢંગધડા વિનાના કપડાંથી જો આપણને શરમ આવતી હોય તો પછી મેલાં અને ઢંગધડા વિનાના વિચારોથી તો આપણે શરમાવું જ જોઈએ. – આઈનસ્ટાઈન જો આપણાં દરેકનાં દુ:ખો અને દુર્ભાગ્યનાં પોટલાં બાંધીને તેનો ઢગલો કરવામાં આવે અને પછી તેમાંથી સહુને દુ:ખ સરખે ભાગે વહેંચી લેવાના હોય, તો મોટા ભાગના લોકો પોતાનું અસલ પોટલું ઉઘાડીને ચાલતા … Continue reading મંગલમય પ્રભાત