તોત્તો ચાન – પુસ્તક પરિચય

દરેક વ્યક્તિને પોતાની શાળાના મજેદાર સંસ્મરણો હશે. મસ્તી કરી હશે, નવું નવું શીખ્યા હશે, તોફાનો કર્યા હશે. "તોત્તો ચાન" પુસ્તક આમ જુઓ તો કંઈક એવું જ છે જે તમને તમારા સંસ્મરણોના સાગરમાં ડૂબકી લગાવવા પ્રેરીત કરશે. પણ અહીં જે શાળા છે એ દુનિયાની બધી શાળાઓ કરતાં એક દમ જૂદી છે. કઈ રીતે? તો વાંચો આ પરિચય! 

પખવાડીયાનો ડરાવાસ – શ્રદ્ધા ખંધડીયા પલાણ

  એક દિવસ  સવારે મારી આંખ ખુલી : બાજુમા મારા બાળકો નહિ, આ બાજુ પડખુ ફર્યું તો ઈ  પણ નહિ... ને હાથ માં નળીયો ભરાવેલી, આંગળીઓ માં ચીપટા જેવું કાંઈક... આ બાજુ જોંવ તો ટપક....... ટપક....... બાટલો ચાલુ... અને  બાજુમા  મશીન..... ઝબુકતી લાઈટો  અને આંકડાઓ.... મારું કોઈક ખરાબ સપનું જ હશે.... આ  આજકાલ  સમાચાર માં … Continue reading પખવાડીયાનો ડરાવાસ – શ્રદ્ધા ખંધડીયા પલાણ