હાઇકુ

 

અક્ષરનાદ વેબ સાઇટ પર આજે અવનવા હાઇકુ ઓ વાંચવા મળ્યા છે. આપ સહુ પાણ આનંદ ઊઠાવો.

http://www.aksharnaad.com/2016/04/12/haiku/comment-page-1/#comment-71382

કરી કોશિશ

તો મળ્યો આનંદ

વાંચી હાઇકુ – ગોપાલ ખેતાણી

Advertisements