હાઇકુ

  અક્ષરનાદ વેબ સાઇટ પર આજે અવનવા હાઇકુ ઓ વાંચવા મળ્યા છે. આપ સહુ પાણ આનંદ ઊઠાવો. http://www.aksharnaad.com/2016/04/12/haiku/comment-page-1/#comment-71382 કરી કોશિશ તો મળ્યો આનંદ વાંચી હાઇકુ - ગોપાલ ખેતાણી