ઓગસ્ટના આંગણે – સર્જનનો ૭મો અંક

મિત્રો, ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ અને એકમાત્ર માઈક્રોફિક્શન મેગેઝિન ‘સર્જન’ તેના સાતમાં અંક સાથે આવી પહોંચ્યુ છે.

તો વાંચો આ માઈક્રોફિક્શન વાર્તાઓનો તરખાટ!

http://microsarjan.in/

(ડાઉનલોડ કરો)

 

મોહે મોહે તુ રંગ દે બસંતી યારા!

થોડી સી ધૂલ મેરી, ધરતી કી મેરે વતન કી,

થોડી સી ખુશ્બુ બૌરાઈ સી મસ્ત પવન કી,

થોડી સી ધૌંકને વાલી ધક ધક ધક ધક સાંસે… રંગ દે બસંતી..

બસ આ ગીતનો અનુભવ અમને અમૃતસરના પુરા પ્રવાસ દરમ્યાન રહ્યો. જીવ્યા કરતાં જોયું ભલું એ ઉક્તી ખરેખર યથાર્થ છે.

મારા અમૃતસરના પ્રવાસનું વર્ણન આપ અક્ષરનાદ પર વાંચો અને હા.. પ્રતિભાવો ચોક્ક્સ આપશો .. હોં કે?!!

http://www.aksharnaad.com/2017/07/31/visit-to-amritsar/