હિંદી હૈ હમ વતન હૈ, હિંદુસ્તાન હમારા!

કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આ  રક્ષાબંધન અને ૧૫મી ઓગસ્ટ સાથે આવી તો રજા કપાઈ ગઈ એનું દુઃખ નથી ને? જો કે ૧૫મી ઓગસ્ટના લીધે રક્ષાબંધન ઉજવવા મળશે તેનો તો ઉલટો હરખ ઘણાને હશે, કારણકે ઘણી જગ્યાએ રક્ષાબંધનની રજા હોતી નથી. રક્ષાબંધન (હેપ્પી બ્રધર-સિસ્ટર ડે) આબાલ વૃદ્ધ સૌ ઉજવે છે પણ સ્વાતંત્ર્ય દિવસ? બાળકો સિવાય … Continue reading હિંદી હૈ હમ વતન હૈ, હિંદુસ્તાન હમારા!