એક મનગમતું પાત્ર- રોશેષ સારાભાઈ

તમે જો "સારાભાઈ વર્સીસ સારાભાઈ" હિન્દી શ્રેણી ન જોઈ હોય તો તુરંત જોઈ કાઢો. ખૂબ જ સરસ આ શ્રેણીનો બીજો ભાગ હમણા "Hotstar" પર આવેલો. (ફક્ત ૧૦ એપીસોડ) હું આજે શ્રેણીની, કે તેની વાર્તાની કે તેના બધાં પાત્રોની વાત નહીં કરું. હું આજે રુ-બ-રૂ કરાવીશ ફક્ત "રોશેષ સારાભાઈ" જોડે! આ  નવીન પ્રયાસને પ્રેરણા આપનાર છે … Continue reading એક મનગમતું પાત્ર- રોશેષ સારાભાઈ