લિયાક – બદલાપુર ફિલ્મનું બળકટ પાત્ર

રામ - રાવણ બન્ને આપણામાં હાજર છે. બસ, આપણે બન્નેમાંથી કોને આપણા મન પર હાવી થવા દઈએ છીએ તેના પર આપણો અને આસપાસ રહેલા સમાજનો આધાર છે.