દીકરી, દેશ, એટસેટ્રા !! – ગુજરાતની ગરિમા

ગુજરાતી એટલે વેપાર કે શેર બજાર! ગુજરાતી એટલે થેપલા, ખાખરા, ગાંઠીયા 'ને ગોટા! ગુજરાતી સ્ત્રીઓ એટલે ગરબા 'ને રસોઈ કળાની નિષ્ણાંત! પણ આ દાયરાની બહાર ગુજરાતીઓ પોતાના પગ ફેલાવવા માંડયા છે તે જાણીને આનંદ થાય છે. ગુજરાતની દીકરીએ પોતાની મહેનતથી આ મુકામ હાંસીલ કર્યો છે. ઘણું જીવો દીકરી!!! શ્રી મુર્તઝાભાઈના બ્લોગ પર આ લેખ માણવાનું … Continue reading દીકરી, દેશ, એટસેટ્રા !! – ગુજરાતની ગરિમા