ઘમ્મર ઘમ્મર મારું વલોણુ ગાજે!

ઉનાળાના પગરવ સંભળાઈ રહ્યા છે. તો 'ઠંડક' કરવા 'લેભાગુ' પીણાઓની જાળમાં ફસાતા નહીંં, હો કે! જે દેવોને પણ દુર્લભ છે એવી 'છાશ' નો આનંદ માણો અને અન્યને પણ તેનો લાભ આપો. વાંચો, "છાશ"નો મહિમાગાન - ગોપાલ ખેતાણીની રચના અક્ષરનાદ પર. હા, અભિપ્રાય તો જોઈશે જ.. વાંધો નહીં.. છાશ પીતા પીતા આપજો! http://www.aksharnaad.com/2018/02/23/chhaas-aka-buttermilk/