બાળપણનું સપનું સાકાર થયું!

પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડ જોઈ છે તમે?

મેં તો આ પરેડ નાનપણમાં ટીવીની સામે બેસી અનેક વાર જોઈ છે. જ્યારે પરેડ જોતો ત્યારે એમ થતું કે આ લાઈવ જોવા મળે તો કેવી મજા પડે?

વાંચો આગળનો લેખ મારા હિન્દી બ્લોગ પર!

http://hindirasdhara.blogspot.com/2019/02/blog-post.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s