માઇક્રોફિક્શન – ફોટો – ગોપાલ ખેતાણી

old-1130731_1280

“નહીં રે બાબા, ફોટો મેં કોઈ સ્પાર્ક નહીં હૈ!” શબ્દોને પાણીની બોટલના સહારે ગળે ઉતાર્યા. સપનાઓંની ઓટ આવી અને દેણાંની ભરતી.

ફુટપાથ પર બેઠોં કે એક નાનકડું ચાર-પાંચ વર્ષનું ટાબરીયું આશાભરી નજરે તેની પાસે આવ્યું. આમેય તેને કદાચ પાણીની આશા જ હતી, અને તે મેળવ્યું.

પેલો શહેરના છેવાડે આવેલી અંધારી ખડકી તરફ પહોંચ્યો. પાછળ જોયું તો પેલું ટાબરીયું. તરત તેને લઈ તેના માબાપ શોધવાં નીકળ્યો પણ અફસોસ! પોલીસ સ્ટેશનેથી પણ અપેક્ષીત જવાબ મળતાં ટાબરીયાને લઈ ખડકીએ આવ્યો.

બન્નેએ ફરી પાણી પીને જ ભુખ ભાંગી. બીજા દિવસે  પણ એ જ હાલત સાથે જ્યારે ખડકી પર આવ્યો ત્યારે આશાની ચમક સાથે પેલું ટાબરીયું ખડકીની બહાર બેઠું હતું!

‘ક્લિક’

“વોટ અ વન્ડરફુલ ફોટો!”

ત્રીજા દિવસે બન્ને પેટ ભરીને જમ્યાં.

~~

ગોપાલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s