ખાંભી – કેટલાક હાઇકુ

સૂના પાદરે
રખોપા છે ખાંભીના
હેમખેમ હું!
નસીબદાર
પાણો પૂજાયો ખાંભી
બનીને આજ!
ગવાહ ખાંભી
ઇતિહાસ અમર
ઉજાળ્યું નામ!
ગોપાલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s