ખૂબ જમેગા રંગ, જબ મિલ બૈઠેંગે તીન યાર… શેર, શિકારી ઔર સવારી!

મિત્રો, આમ તો આ “મામા” મહીનો છે, પણ લોકો ગમે – તેમ કરીને અને  સંજોગોને “મામા” બનાવી કશેક હરવા -ફરવા નીકળી પડે છે.

“કેટલાક જ્યાં જાય છે ત્યાં જૂએ છે અને કેટલાક જે જોવાનું છે ત્યાં જાય છે.”

આપણા દેશમાં હરવા – ફરવા- જાણવાની એટલી બધી જગ્યાઓ છે કે આ જન્મ પણ ઓછો પડે. તેમ છતાં આપણે હિંમત હારવી નહીં, અને જેટલું ફરવા મળે તેટલું ફરવું.

આ વિચાર સાથે મિત્ર દર્શન વ્યસ્ત જિંદગીમાંથી સમય મળતાં જ પરિવાર સાથે કશેક ફરવા નીકળી પડે છે.

ઉત્તરાખંડની તેની પ્રવાસની યાદોમાંથી કોર્બેટપાર્કની યાદગીરીઓ શબ્દરુપે ટાંકી છે જે માણવા લાયક છે.

આ વર્ણન અક્ષરનાદ પર પબ્લીશ થયું છે. તમને આ સફર ગમશે તેની ૧૦૦% ગેરંટી. તો ચાલો માણીએ જીમ કોર્બેટ પાર્કનો પ્રવાસ.

http://www.aksharnaad.com/2018/05/11/%E0%AA%9C%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%B2-%E0%AA%95%E0%AA%BE-%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%BE-%E0%AA%95%E0%AB%8C%E0%AA%A8-%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%AE-%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AC/

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s