દીકરી, દેશ, એટસેટ્રા !! – ગુજરાતની ગરિમા

ગુજરાતી એટલે વેપાર કે શેર બજાર!

ગુજરાતી એટલે થેપલા, ખાખરા, ગાંઠીયા ‘ને ગોટા!

ગુજરાતી સ્ત્રીઓ એટલે ગરબા ‘ને રસોઈ કળાની નિષ્ણાંત!

પણ આ દાયરાની બહાર ગુજરાતીઓ પોતાના પગ ફેલાવવા માંડયા છે તે જાણીને આનંદ થાય છે.

ગુજરાતની દીકરીએ પોતાની મહેનતથી આ મુકામ હાંસીલ કર્યો છે.

ઘણું જીવો દીકરી!!!

શ્રી મુર્તઝાભાઈના બ્લોગ પર આ લેખ માણવાનું ચૂકતા નહીં.

https://nilenekinarethi.wordpress.com/2017/06/02/ruta-desai-indian-girl-for-robotics-kit-development/

 

2 thoughts on “દીકરી, દેશ, એટસેટ્રા !! – ગુજરાતની ગરિમા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s