નવરસથી તરબતર #માઇક્રોફિક્શન – અક્ષરનાદ

માઇક્રોફિક્શન નામનું ટચુકડું તોફાન આજકાલ ગુજરાતી સાહિત્યને ગેલ કરાવી રહ્યું છે.

શું છે આ માઇક્રોફિક્શન?

નવરસથી તરબતર માઇક્રોફિક્શન રચનાઓને ડો. હાર્દિકભાઈ યાજ્ઞીકે રચી છે. માણો અક્ષરનાદ પર

http://www.aksharnaad.com/2018/02/02/navras-microfiction/

તમારે માઇક્રોફિક્શન વિષે વધુ માહિતી જોઈતી હોય તો ગુજરાતી ભાષાની માઇક્રોફિક્શન રચનાઓનું પ્રથમ અને એકમાત્ર ઇ-મેગેઝીન નિઃશુલ્ક વાચો નીચે આપેલી લીંક પરથી.

http://www.aksharnaad.com/sarjan-microfiction-magazine/

જો તમને માઇક્રોફિક્શન રચનાઓ ગમી હોય તો ઉત્કૃષ્ટ અને ખૂબ વખણાયેલા ગુજરાતી માઈક્રોફિક્શન રચનાઓના પુસ્તક ‘માઇક્રોસર્જન – ૧’ અને ‘માઇક્રોસર્જન-૨’ને  ક્રોસવર્ડ, મિઠાખળી, અમદાવાદ ખાતેથી ખરીદી શકો છો.

ઓનલાઈન ખરીદવા માંગતા મિત્રો નીચે આપેલી લીંક્સ પરથી ખરીદી શકે છે. આ પુસ્તક આપનું જિંદગીભરનું સંભારણું બની રહેશે એ ચોક્ક્સ. ખૂબ જ વ્યાજબી મૂલ્યના આ પુસ્તકો ભેટ આપવા માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે.

https://www.dhoomkharidi.com/micro-sarjan-vol1-2-gujrati-book

http://microsarjan.in/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s