લોખંડી પુરુષના મતે પોલાદી માણસ – શિશિર રામાવત

શ્રી એકનાથ રાનડે વિષે બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે, કારણકે એ વ્યક્તિત્વ જ એવું હતું. તેમને પ્રસિદ્ધીનો મોહ નહોતો. સરદાર પટેલ જેમને પોલાદી માણસ માનતા તેવા શ્રી એકનાથજી વિષે વધુ જાણીયે શ્રી શિશિર રામાવતના બ્લોગ પર.

http://shishir-ramavat.blogspot.in/2017/12/blog-post.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s