કડક, મિઠ્ઠી, આદુવાળી…. બે કટીંગ!

આ હા હા હા…શબ્દો વાંચીને જ સુગંધ આવવા માંડી કે?

જો એવું જ હોય તો… ચાની સુગંધ માણો રીડ ગુજરાતી સંગ

એક હળવો લેખ  ચા પર– ગોપાલ ખેતાણી દ્વારા

http://www.readgujarati.com/2017/09/21/tea/

લેખના અંતે થોડું વધું સ્ક્રોલ કરી પ્રતિભાવ આપવાની વ્યવસ્થા છે. આપના પ્રતિભાવની અપેક્ષા !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s