જ્યાં પડી પાનીઓ મસ્તાની – સર્જનના આંગણે

જ્યાં પડી પાનીઓ મસ્તાની
ત્યાં હસી ધૂળ રસ્તાની.
ઉજ્જડ રણમાં એ પીયૂષ વાદળી
થઈ વરસવા આવી’તી …

મારા સ્વપ્નનગરની શેરીમાં
એક રાધા રમવા આવી’તી

– ઇન્દુલાલ ગાંધી

અને અમારા સ્વપ્નનગરથી હકિકતમાં ‘સર્જન’ રમવા આવી ચડ્યું.

ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શન વાર્તાનું પ્રથમ અને એકમાત્ર સામયિકનો આઠમો અંક  સંપાદન કરવાની તક ગોપાલ ખેતાણીને મળી હતી. એ માટે સર્જન ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર.

આ અંક આપ નીચે આપેલી લીંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. મેગસ્ટર એપ્લીકેશન પર પણ એ ઉપ્લબ્ધ છે.

લીંક

http://microsarjan.in/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s