મોહે મોહે તુ રંગ દે બસંતી યારા!

થોડી સી ધૂલ મેરી, ધરતી કી મેરે વતન કી,

થોડી સી ખુશ્બુ બૌરાઈ સી મસ્ત પવન કી,

થોડી સી ધૌંકને વાલી ધક ધક ધક ધક સાંસે… રંગ દે બસંતી..

બસ આ ગીતનો અનુભવ અમને અમૃતસરના પુરા પ્રવાસ દરમ્યાન રહ્યો. જીવ્યા કરતાં જોયું ભલું એ ઉક્તી ખરેખર યથાર્થ છે.

મારા અમૃતસરના પ્રવાસનું વર્ણન આપ અક્ષરનાદ પર વાંચો અને હા.. પ્રતિભાવો ચોક્ક્સ આપશો .. હોં કે?!!

http://www.aksharnaad.com/2017/07/31/visit-to-amritsar/

 

Advertisements

One thought on “મોહે મોહે તુ રંગ દે બસંતી યારા!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s