લુપ્ત થતી ‘કાપલી’ કળા – શ્રી નટવર પંડ્યા

પરિક્ષામાં બેઠેલો વીર કાપલીવાળો જ્યારે શિવગામીદેવીની જેમ કહે કે “મારી કાપલી એ જ મારો જવાબ” ત્યારે તમારાં મો પર હાસ્ય ના રેલાય તો જ નવાઈ.

શ્રી નટવર પંડ્યા રચિત આખો હાસ્યસભર લેખ વાંચો રિડગુજરાતી પર.

http://www.readgujarati.com/2012/07/03/kapli-kaushalya/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s