પાંચ પ્રસંગકથાઓ – લતાબેન હિરાણી

“કોઈ વાક્યા સુનાઓ કર્નલસ્સ’બ કી રોંગટે ખડે હો જાયે!”

મસ્ત મજેદાર પ્રસંગકથાઓ માણો અક્ષરનાદ પર.

http://www.aksharnaad.com/2017/06/16/short-fiction-lata-hirani/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s