વાંચતાં-વિચારતાં – શ્રી યશવન્ત મહેતા

 

1] સંસ્કૃતને લોકપ્રિય બનાવવા માટે….

ફિલ્મ ‘દીવાર’નો સંવાદ સંસ્કૃતમાં

‘मम समीपे यानमस्ति, धनमस्ति, भवनमस्ति, सर्वमस्ति….

આખો લેખ વાંચો રિડ ગુજરાતી પર. છ રસપ્રદ વાતો શ્રી યશવન્તભાઈએ જણાવી છે.

http://archive.readgujarati.in/sahitya2/2010/05/28/vanchta-vicharata/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s