ત્રણ અમૂલ્ય ભેટ – શ્રી શિશિર રામાવત

પોઝિટિવીટી- સકારાત્મકતા વિષે લેક્સ્ચર આપવું એક બાબત છે અને કોઈને સકારાત્મક બનવા માટે પ્રેરવું બીજી અને મહત્વની બાબત.

મનિષા કોઈરાલા આ બીજી બાબત માટે ઉદાહરણ રુપ છે. શિશિરભાઈની બ્લોગ પોસ્ટ ‘ઇલુ ઇલુ જિંદગી’ બહુ જ મસ્ત છે. લીંક અહીં આપી છે.

http://shishir-ramavat.blogspot.in/2017/06/blog-post.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s