‘નેટ’એ ઉભી, વાંચુ રે બોલ ‘સર્જન’ના..!

કેમ છો મિત્રો?

ઇન્ટરનેટના માધ્યમ થકી આજના સમયમાં લોકોને મનભોગ્ય સાહિત્ય મળી રહે છે. આવા રસિકજનો માટે જ અક્ષરનાદનું સર્જન ગૃપ લાવ્યું છે એક તરોતાજા અંક. શું છે આ વખતે?

વાંચો અહીં.

http://www.aksharnaad.com/2017/06/08/sarjan-micro-fiction-magazine/

મેગેઝીન ડાઉનલોડ કરો અહીંથી !!

http://microsarjan.in/sarjan-magazine/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s