માઈક્રોફિક્શન સ્પર્ધા

મિત્રો , તૃતિય માઈક્રોફિક્શન સ્પર્ધાનું આયોજન અક્ષરનાદ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આપ સૌ તેમાં ભાગ લઈ શકો છો. વધું માહીતી માટે નીચેની લિંક પર જાઓ.

http://www.aksharnaad.com/2017/05/29/aksharnaad-micro-fiction-competition-3/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s