માલસરના માર્ગે – અક્ષરનાદ પર

મિત્રો,

“માલસરના માર્ગે” નામનો પ્રવાસ લેખ અક્ષરનાદ પર પ્રસ્તુત થયો છે. આશા છે આપ સૌને એ વર્ણન ગમશે. આપના પ્રતિભાવો લેખના અંતે અક્ષરનાદ વેબસાઈટ પર આપશો તો આપનો આભારી રહીશ.

http://www.aksharnaad.com/2017/03/23/trip-of-malsar/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s