એ રંગ રસીયા !

હોળીનો ખાસ લેખ, ખાસ મિત્ર શ્રી સંજયભાઈ થોરાતની કોલમમાં લેવામાં આવ્યો તેનો આનંદ ધુળેટી રમ્યા જેટલો થયો.

આશા છે આપને જરુરથી ગમશે. પ્રતિભાવો પણ ફેસબુકમાં જ આપશો. ફેસબુકની લીંક અહીં મુકુ છું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s