બ્લોગની બારીએથી

મિત્રો, ગુજરાતી જગતમાં અવનવા બ્લોગ્સ છે. તો તેમાં ડોકીયું કરી’ને કેટલોક મોતીચારો રસીક’હંસલા’ઓને મળે એ હેતુથી અલગ બ્લોગ રચ્યો છે. જેમાં ફક્ત અન્ય મિત્રોની રચનાઓ જ માણવા મળશે. મારું કોઈ પણ સાહિત્ય એ બ્લોગમાં નહીં હોય. આશા છે આપને આ પ્રયાસ ગમશે. ગમે તો બીજા મિત્રોને પણ જાણાવશોજી.

http://shareblogworld.blogspot.in/

~~

ગોપાલ ખેતાણી

2 thoughts on “બ્લોગની બારીએથી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s