કિસી કી મુસ્કુરાહટો પે હો નિસાર! Merry Christmas

જે.વી. નો ફરીથી એક જોરદાર (જુનો) લેખ વાંચો. દિલના સ્પંદનો જરુરથી જાગશે એ મારી ગેરંટી છે.

https://planetjv.wordpress.com/2011/12/26/%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%AA-%E0%AA%B8%E0%AA%AA%E0%AA%A8%E0%AA%BE-%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AA%83-%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%97%E0%AB%80/

One thought on “કિસી કી મુસ્કુરાહટો પે હો નિસાર! Merry Christmas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s