થોડામાં ઘણું – માઇક્રોફ્રીક્શન વાર્તાનો વૈભવ

મિત્રો,

જોતજોતામાં ગુજરાતી માઈક્રોફ્રીક્શન વાર્તાનું પહેલું અને એક માત્ર સામાયિક “સર્જન”નો ૪થો અંક આપના આંગળીના ટેરવે આવી પહોંચ્યો છે તો રાહ શેની જુઓ છો ?

http://www.aksharnaad.com/2016/12/05/sarjan-magazine-issue-4/

 

2 thoughts on “થોડામાં ઘણું – માઇક્રોફ્રીક્શન વાર્તાનો વૈભવ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s