જીવન ઘડતરમાં કોઈ પણ તબ્ક્કે ઉપયોગી

નીચેની લીંક પર જુઓ. મહત્વના મુદ્દાઓ જણાવ્યા છે તે ફક્ત બાળકોને જ નહીં મોટાઓને પણ ઉપયોગી છે.

દસ વાતો જે દરેક બાળકને હું કહેવા ઈચ્છું છું – માનલ ઘોસેંન, અનુ. જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s