સર્જન

ઓછા શબ્દોમાં વધુ કહી જતી અને વાચકોને નવા વિકલ્પ વિચારતા કરી દેતી વાર્તાઓ એટલે “માઇક્રોફિક્શન વાર્તા”…
 આવી સરસ મજાની રસપ્રદ વાર્તાઓ “સર્જન” સામિયકમાં આપે વાંચી ને …?
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શન વાર્તાઓનાં સૌપ્રથમ સામયિક “સર્જન”
હજુ ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો આજે જ ડાઉનલોડ કરો “સર્જન” સામયિકનો પ્રથમ અંક
aksharnaad.com પરથી..
અને હા તારીખ ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ ના રોજ “સર્જન” સામયિકનો બીજો અંક પણ આવી રહ્યો છે… હોં ને..
તો તારીખ ભૂલતા નહિ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s