હાઇકુ

 

અક્ષરનાદ વેબ સાઇટ પર આજે અવનવા હાઇકુ ઓ વાંચવા મળ્યા છે. આપ સહુ પાણ આનંદ ઊઠાવો.

http://www.aksharnaad.com/2016/04/12/haiku/comment-page-1/#comment-71382

કરી કોશિશ

તો મળ્યો આનંદ

વાંચી હાઇકુ – ગોપાલ ખેતાણી

2 thoughts on “હાઇકુ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s